Česká neurologická společnost
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS

Slovenská neurologická spol’očnosť
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

Neurologická klinika MU a FN Brno

pořádají společný česko-slovenský

Neuromuskulární kongres

25. neuromuskulární sympozium
XV. konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach

15. – 16. května 2014
Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno

Kongres se koná pod záštitou
ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA
a děkana LF MU prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc.

Spolupořadatel OSL ČLK Brno-město