Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
Česká asociace sester
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

pořádají celostátní kongres

XXII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY
PNEUMOLOGIE


4. – 5. října 2013
Hotel Voroněž I, Brno


Záštitu nad konáním kongresu převzali:
ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA
děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity MUDr. Jiří Mayer, CSc.
náměstkyně NLZP FN Brno Mgr. Erna Mičudová

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP     Fakultní nemocnice Brno     Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno     Česká asociace sester