Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
Česká lékařská komora
Česká asociace sester
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

pořádají

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ
A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI


17. – 19. června 2015
Hotel Voroněž I, Brno

Záštitu nad konáním sjezdu převzali:

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity
MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel FN Brno
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., děkan LF MU
Mgr. Erna Mičudová, náměstek NLZP FN Brno
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský
Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Slovenská pneumologická ftizeologická spoločnosť Česká lékařská komora Česká asociace sester Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno Fakultní nemocnice Brno