Hlavní témata

Chronická obstrukční plicní nemoc
Bronchiální astma
Respirační infekce
Pneumoonkologie
Intersticiální plicní procesy
Tuberkulóza
Sarkoidóza
Intenzivní pneumologie
Hrudní chirurgie a transplantace plic
Nemoci pleury
Cystická fibróza
Spánkové poruchy
Bronchologie
Funkční diagnostika
Respirační fyzioterapie
Ošetřovatelská péče
Spolupráce Institutu biostatistiky a analýz LF a PřF MU s pneumology
Varia
 

Principal topics

Chronic obstructive pulmonary disease
Bronchial asthma
Respiratory infections
Pneumo-oncology
Interstitial pulmonary processes
Tuberculosis
Sarcoidosis
Intensive pneumology
Thoracic surgery and lung transplantation
Pleural diseases
Cystic fibrosis
Sleep disorders
Bronchology
Functional diagnostics
Respiratory physiotherapy
Nursing care
Cooperation Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine and Faculty of Science MU with pulmonologists
Miscellaneous